Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja
w Topoli
Zasady wypożyczania podręczników
i materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej
ANEKS
do Zarządzenia Nr 14/2014
Dyrektora Zespołu Szkół w Topoli
z dnia 1 września 2014 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli.

§ 2
1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o :
a. szkole – należy przez to rozumieć – Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Topoli,
b. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, ujętego w Księdze Uczniów:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli
2) Gimnazjum Publicznego w Topoli
c. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
e. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Skalbmierz

§ 3
1. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły. Lista pozostaje w dokumentacji biblioteki.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki i materiały edukacyjne fizycznie wypożycza oraz zwraca uczeń. Numer podręcznika wpisany zostaje do karty czytelnika danego ucznia.

§ 4
1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku:
a) skreślenia ucznia z listy uczniów,
b) przeniesienia ucznia do innej szkoły,
c) zakończenia roku szkolnego,
d) innych zdarzeń losowych
§ 5
1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego poprawkowego, zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w §5 ust. 1 sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
3. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki, nauczyciele o których mowa w §5 ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając jego kompletność i stopień zużycia.
4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia uniemożliwiającego dalsze jego wykorzystanie, bądź jego zniszczenia, szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6
1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego) uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę a ten z kolei informuje nauczyciela bibliotekarza. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.
§ 7
1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.
§ 8
1. Zarządzenie ma zastosowanie:
a. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy 1 szkoły podstawowej,
b. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,
c. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum,
d. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

§ 9
Aneks podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 10
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.