Biblioteka

Załącznik Nr 2 do Statutu
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli

REGULAMIN ORGANIZACJI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA
Na podstawie § 32 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Topoli wprowadza się Regulamin biblioteki szkolnej następującej treści:

I. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Postanowienia ogólne
2. Zadania biblioteki
3. Użytkownicy biblioteki
II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
1. Lokal
2. Czas pracy
3. Zbiory
4. Pracownik biblioteki
5. Sposób gromadzenia zbiorów
6. Finansowanie wydatków
7. Wyposażenie biblioteki
8. Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI)
III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza
2. Prace organizacyjno- techniczne nauczyciela bibliotekarza
3. Zasady współpracy z uczniami
4. Zasady współpracy z nauczycielami
5. Zasady współpracy z rodzicami
6. Zasady współpracy z innymi bibliotekami
7. Doskonalenie zawodowe
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z MCI
V. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I CZYTELNI

I. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.
• Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji
kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
2. ZADANIA BIBLIOTEKI
• Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych.
• Gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
• Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej.
• Zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników.
• Przysposabianie uczniów do samokształcenia.
• Działanie na rzecz przygotowania uczniów do wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
• Uczenie korzystania ze zbiorów innych bibliotek.
• Rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez:
a) imprezy
b) konkursy
c) wystawki
d) kiermasze
• Organizowanie różnorodnych działań, rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:
a) wycieczki edukacyjne,
b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,
c) spotkania i imprezy edukacyjne
• Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
• Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
w szkole.
• Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia przy ścisłej współpracy z nauczycielami.
• Upowszechnianie treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną i w oparciu o program wychowawczy oraz program profilaktyki szkoły.
• Praca nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
3. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
2. Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
3. Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.
4. W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP.

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
1. LOKAL
Lokal biblioteki składa się : z jednego pomieszczenia, w którym mieści się wypożyczalnia, czytelnia i magazyn zbiorów bibliotecznych. Posiada Multimedialne Centrum Informacyjne (dalej MCI), które znajduje się w pracowni komputerowej placówki
2. CZAS PRACY
Biblioteka czynna jest 6 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach pracy wykazanych w tygodniowym planie pracy szkoły (zamieszczonych również na drzwiach pomieszczenia biblioteki).
3. ZBIORY
Biblioteka gromadzi następujące dokumenty :
• podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe,
• wydawnictwa informacyjne (przewodniki dla nauczycieli i inne materiały),
• lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego,
• książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej,
• wydawnictwa naukowe,
• dokumenty audiowizualne i multimedialne,
• edukacyjne programy komputerowe,
• inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty źródłowe, atlasy, słowniki, encyklopedie),
• wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów,
• literaturę piękną, popularnonaukową i naukową,
• literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,
• edukacyjne programy komputerowe,
• Materiały regionalne i lokalne,
• informatory o szkolnictwie ponadpodstawowym,
• informacje na temat Unii Europejskiej.
4. PRACOWNIK BIBLIOTEKI.
W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel posiadający kwalifikacje
do pracy w bibliotece szkolnej.
5.SPOSÓB GROMADZENIA ZBIORÓW
Nauczyciel bibliotekarz gromadzi zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły.
Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.
6.FINANSOWANIE WYDATKÓW
Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.
7. WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
Biblioteka wyposażona jest w meble, korzysta ze sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej, pozwalającego na realizację zadań statutowych szkoły.
8. MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMATYCZNE
W pracowni komputerowej funkcjonuje MCI z dostępem do Internetu.

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
1. PRACA PEDAGOGICZNA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA:
• Prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole.
• Edukacja czytelnicza i medialna.
• Organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy
z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne.
• Udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu profilaktycznego
i wychowawczego szkoły.
• Współrealizacja wybranych elementów edukacji czytelniczej i medialnej.
• Rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia.
• Wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
• Systematyczna analiza ofert księgarń internetowych , wydawnictw, antykwariatów.
• Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne
i na lekcje przedmiotowe.
• Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, źródłowych.
• Poradnictwo w doborze literatury.
• Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury.
• Dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym (m.in. wspólne czytanie, konkursy czytelnicze, plastyczne, poezji).
• Doskonalenie warsztatu pracy.

2. PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE NAUCZYCIELA -BIBLIOTEKARZA
• Gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
• Ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
• Wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
• Selekcjonowanie zbiorów.
• Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

3.ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI
Funkcje biblioteki w zakresie współpracy z uczniami.
1) kształcąca:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
b) przysposabianie uczniów do samokształcenia,
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
d) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
e) wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego,
f) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
g) pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań,
h) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
i) informacja o aktywności czytelniczej.
2) opiekuńcza:
a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i kompetencji czytelniczych,
b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
c) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
d) organizowanie pomocy indywidualnej,
e) organizowanie różnych form pracy grupowej,
3) kulturalna:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,
4) ludyczna:
a) organizacja zajęć z biblioterapii z elementami dramy,
b) odprężenie, relaksacja po wysiłku umysłowym.

4. ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI
• wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
• współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno- bibliograficznego,
• informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
• uczestniczenie w organizacji konkursów i imprez szkolnych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.
Biblioteka oczekuje od nauczycieli i wychowawców:
1) znajomości zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji,
2) współpracy w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
3) współpracy w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów, w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, m.in. przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych,
4) współpracy w rozbudzaniu potrzeb czytania u uczniów stroniących od książki i biblioteki,
5) pomocy w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone.
Współpraca z Radą Pedagogiczną poprzez:
a) formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy oraz propozycji uzupełnienia zbiorów,
b) zapoznanie się z analizą stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczyciela bibliotekarza.

5. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
• Pomoc w doborze literatury, wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom.
• Wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
• Organizowanie imprez w środowisku lokalnym (Święto Ziemniaka, Piknik Rodzinny, Święto Marchewkowe).
• Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
• Informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci..
• Prelekcje dla rodziców.
• Wspólne czytanie oraz wspólna organizacja imprez i konkursów.

6. ZASADY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BIBLIOTEKAMI
• Organizacja wycieczek do innych bibliotek.
• Wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim.
• Udział w spotkaniach z pisarzami.
• Udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
• Wspólne organizowanie imprez czytelniczych (m.in. „Światowe Dni Pluszowego Misia” – współpraca z Biblioteką Miejską w Skalbmierzu).
• Wymiana wiedzy i doświadczeń.
• Udział w Rejadzie, organizowanej każdego roku przez Miejsko – Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.
• Udział w kiermaszach (Żychlin i Radom).
7. NAUCZYCIEL – BIBLIOTEKARZ UCZESTNICZY W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

IV. ZASADY KORZYSTANIA
Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO (MCI)
Multimedialne Centrum Informacyjne (dalej MCI) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych. Pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
ZADANIA MCI
1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.
2. Wyszukiwanie informacji, samodzielne korzystanie z nich.
3. Selekcja informacji, ich krytyczny odbiór (reklama, manipulacje językowe).
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji, tworzenie informacji (własnego tekstu), praca umysłowa.
5. Przekazywanie wiedzy o procesie uczenia się, pracy zespołowej, sposobach radzenia sobie ze stresem.
6. Tworzenie i prezentowanie informacji.
ZASADY KORZYSTANIA Z MCI
A. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby poszukujące informacji na tematy potrzebne do zajęć edukacyjnych.
B. MCI jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
C. Z MCI mogą korzystać nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice raz pracownicy szkoły
D. Z MCI można korzystać za zgodą bibliotekarza.
E. Przed skorzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina lekcyjna lub przerwa).
F. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu).
G. Każda płyta CD-DVD, pen drive czy dyskietka przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
H. Z nagrywarki może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna MCI.
I. W przypadku korzystania z Internetu zabrania się ściągania gier i programów.
J. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko komputerowe może zostać zarezerwowane na potrzeby szkoły.
K. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI aż do odwołania .
L. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z komputera.
M. Wykorzystywanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne tylko w przypadku wolnych stanowisk.
N. Opiekun MCI dba o bezpieczeństwo w sieci oraz przestrzeganie zasad BHP.
O. Nie wolno wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.). – Konstytucja RP rozdz.2, §17 pkt 3.
P. Komputery służą do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.
V. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I CZYTELNI
1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny.
3. Każdy użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki
i czytelni.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych.
5. Biblioteka, na końcu każdego roku szkolnego, rozlicza wszystkich użytkowników z wypożyczonych zbiorów.
6. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
7. W bibliotece panuje cisza i atmosfera sprzyjająca pracy własnej ucznia.
8. Biblioteka jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia.
9. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków.
10. W bibliotece panuje ład i porządek, przestrzega się obowiązujących zasad kultury słowa i zachowania.
11. Zachowania negatywne objęte są karami regulaminowymi (regulamin szkoły).
12. Uczniowie są nagradzani za pracę na rzecz biblioteki (regulamin szkoły).
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I INNYCH DOKUMENTÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych na swoje nazwisko oddawać innym czytelnikom.
3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
4. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może on przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej prolongatę.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
6. Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych określone są w „Zarządzeniu Nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Topoli z dnia 1 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych”.
POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH DOKUMENTÓW
1. Czytelnik szanuje wypożyczone książki i inne dokumenty biblioteczne.
2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną czy zniszczoną książkę lub zapłacić za nią w kasie szkoły. O ile odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
3. Rzeczywistą wartość książki określa biblioteka na podstawie aktualnych cen książek w księgarniach.

Zatwierdzony uchwałą Nr 09/II/14/15
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Topoli
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

w Topoli

Zasady wypożyczania podręczników

i materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej

ANEKS

do Zarządzenia Nr 14/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Topoli

z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli.

§ 2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o :
 1. szkole – należy przez to rozumieć – Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Topoli,
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, ujętego w Księdze Uczniów:
 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli
 2. Gimnazjum Publicznego w Topoli
 1. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 2. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Skalbmierz

§ 3

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły. Lista pozostaje w dokumentacji biblioteki.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne fizycznie wypożycza oraz zwraca uczeń. Numer podręcznika wpisany zostaje do karty czytelnika danego ucznia.

§ 4

 1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku:
 1. skreślenia ucznia z listy uczniów,
 2. przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 3. zakończenia roku szkolnego,
 4. innych zdarzeń losowych

§ 5

 1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego poprawkowego, zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w §5 ust. 1 sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
 3. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki, nauczyciele o których mowa w §5 ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając jego kompletność i stopień zużycia.
 4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia uniemożliwiającego dalsze jego wykorzystanie, bądź jego zniszczenia, szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego) uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę a ten z kolei informuje nauczyciela bibliotekarza. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.

§ 7

 1. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§ 8

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:
 1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy 1 szkoły podstawowej,
 2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,
 3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum,
 4. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

§ 9

Aneks podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 10

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.